Manteniment preventiu

Oferim servei de manteniment preventiu per aconseguir minimitzar les aturades per avaries i aconseguir el funcionament òptim de la maquinària, traduint-se en un estalvi energètic durant la seva vida útil.

Efectuem manteniments basant-nos en el RITE i RS Instal·lacions Industrials o combinacions d'aquests, el més adequats possible a les necessitats del client.

La nostra empresa està registrada al RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) com a mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis (Climatització, Calefacció i ACS) i d'instal·lacions frigorífiques de Nivell 2, la qual cosa ens habilita a treballar en qualsevol tipus d'instal·lació, sense restriccions.

A més a més de disposar dels registres i homologacions reglamentaries, entre d'altres:

 • Registre d'empresa acreditada al sector de la construcció de Catalunya
 • Certificat de manipulació de qualsevol càrrega de gasos fluorats (d'empresa i personals)
 • Carnets Professionals i Tècnics Homologats per a RITE i frigorífiques
 • TPC (Targetes de Professional de la Construcció) per tots els nostres tècnics
 • Tècnic titulat col·legiat en plantilla

Normativa aplicable en instal·lacions existents

 • Instal·lacions frigorífiques
 • La principal afectació normativa en aquest tipus d'instal·lacions ve donada pel Reglament de Seguretat en Instal·lacions frigorífiques (RSIF), Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer.
  A més a més del Reglament (CE) 842/2006 sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle i el Reglament de recipients a pressió, Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre.
  A continuació oferim informació resumida de l'aplicació d'aquestes normatives en forma de taula d'operacions obligatòries en instal·lacions existents així com les guies i resums més importants per a la seva aplicació:


  Operació Periodicitat Agent que la realitza Punts de revisió
  Manteniment preventiu Segons manual d'instruccions de la instal·lació excepte prevenció de legionelosis i revisió d'aïllaments fixada pel RSIF Empresa frigorista contractada per al manteniment Verificació aparells de mesura, control i seguretat / Control càrrega refrigerant / Rendiments energètics / Controls higiènico‐sanitaris prevenció legionelosis / Manteniment aïllaments
  Revisions periòdiques obligatòries Cada 5 anys <= 3.000 kg. refrig.
  Cada 2 anys > 3.000 kg. refrig.
  Empresa frigorista lliurement escollida pel titular Revisió tècnica en detall de la instal·lació (veure aptat corresp.)
  Inspeccions periòdiques Inst. frigorífiques de nivell 2 segons:
  Refrig. >= 3000kg Cada 1 any
  Refrig. >=300kg Cada 2 anys
  Refrig. >=30kg Cada 5 anys
  Refrig. <30kg Cada 10 anys
  Organisme de control autoritzat (OCA) Revisió documental i de procediments (veure aptat corresp.)
  Control de fugues Generalment cada 12 mesos (veure aptat corresp.) I abans d'un mes a partir del moment en que s'hagi subsanat una fuga Empresa frigorista contractada per al manteniment Comprovació documental / Comprovació general del sistema / Detecció de fugues

 • Instal·lacions tèrmiques en edificis

Com et podem ajudar?

 • Equip de neteja de circuits frigorífics per al canvi de refrigerant equip neteja circuits
 • Hidràulic per l'extracció de bobinats dels compressors fins a 60cv extractor de bobinats dels compressors
 • Climacheck: equip per l'adquisició de dadess i comprovació del rendiment climacheck
 • Equip per la detecció de fugues per ultrasons equip detecció fugues