Enginyeria

Coneixeu les obligacions reglamentàries per mantenir les vostres instal·lacions de climatització i frigorífiques al dia?

El nostre servei d'enginyeria vol complementar la resta de serveis oferts per tal que els nostres clients disposin de l'assessorament necessari en qüestions tècniques i legals per tal de garantir l'adequació de les seves instal·lacions i el manteniment que se'n fa a les normatives vigents i a les necessitats particulars.

Els serveis d'enginyeria que oferim van destinats tant a instal·lacions de climatització i frigorífiques existents, censades o no, com a projectes de nova instal·lació. Inclouen entre altres:

 • Assessorament personalitzat sobre els requeriments exigibles a les instal·lacions
 • Legalització d'instal·lacions existents
 • Redacció de projectes per a noves instal·lacions
 • Tramitació de reformes i canvis a instal·lacions existents (inclou substitució de refrigerants)
 • Direcció d'obra i inscripció de noves instal·lacions
 • Revisió de documentació existent (cens, llibre d'instal·lació, manual d'instruccions, plànols, projecte, cartell de seguretat, certificacions)
 • Redacció de documentació relacionada amb les instal·lacions
 • Assessorament sobre el manteniment reglamentari (manteniment, revisions periòdiques, inspeccions, control de fugues, ...) Per a més informació
 • Direcció tècnica de manteniments i proves que ho requereixin
 • Tramitacions amb OCA i indústria
 • Qualsevol altre tipus d'assessorament que necessiti

Normativa aplicable en instal·lacions noves

 • Instal·lacions frigorífiques
 • La principal afectació normativa en aquest tipus d'instal·lacions ve donada pel Reglament de Seguretat en Instal·lacions frigorífiques (RSIF), Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer.
  A més a més del Reglament (CE) 842/2006 sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle i el Reglament de recipients a pressió, Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre.
  A continuació oferim informació resumida de l'aplicació d'aquestes normatives per projectar i censar noves instal·lacions en forma de taula de documentació requerida així com les guies i resums més importants per a la seva aplicació:


  Documentació Classe B ( 10 < P <= 30kW ) Classe C (P > 30kW )
  Impresos, model IF-1 X X
  Fotocòpia DNI o NIF titular X X
  Resum característiques instal·lació, model IF-4 X X
  Croquis emplaçament instal·lació X X
  Projecte tècnic (2)   X
  Memòria descriptiva amb esquema frigorífic X  
  Certificat de direcció i acabament d’obra, model IF-5 X X
  Declaració CE de conformitat dels equips a pressió de la instal·lació frigorífica (3) X X
  Certificat d’estanquitat, model IF-6 (4) X X
  Còpia del 1r. full del Llibre Registre de l’usuari (5) X X
  Contracte de manteniment o justificació de l’autocontrol   X

  Per anotacions veure el següent document

 • Instal·lacions tèrmiques en edificis
 • La principal afectació normativa en aquest tipus d'instal·lacions ve donada pel Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.
  A més a més del Reglament (CE) 842/2006 sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle i el Reglament de recipients a pressió, Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre.
  A continuació oferim informació resumida de l'aplicació d'aquestes normatives per projectar i censar noves instal·lacions en forma de taula de documentació requerida així com les guies i resums més importants per a la seva aplicació:


  Documentació Classe 2 ( P => 70kW )(1) Subcl. 1.2 ( 12 <= P < 70kW )(1) Subcl. 1.1 ( 5 <= P < 12kW )(1)
  Imprès sol·licitud model ITE-1 X    
  Certificat d’instal·lació de classe 1 model ITE-3   X X(2)
  Certificat d’instal·lació d’energia solar de classe 1.2 model ITE-5   X  
  Fotocòpia DNI o NIF titular X    
  Croquis d'emplaçament geogràfic de la instal·lació X    
  Projecte tècnic (3) X    
  Certificat d’instal·lació de classe 2 model ITE-2 X    
  Declaració CE de conformitat d’equips a pressió  (RD 769/1999) (5) X    
  Certificat de construcció i acta de prova en constructor d’aparells a pressió model AP-1 o model del fabricant (RD 1244/1979) (5) X    
  Certificat d'estanquitat circuits frigorífics model IF-6 (11) X    
  Certificat CE de conformitat d'aparells a gas (RD 1428/1992) (7) X    
  Contracte de manteniment X    
  Fotocòpia inscripció instal·lació existent (13) X X  

  Per anotacions veure el següent document

Com et podem ajudar?

 • Serveis d'enginyeria adquisició dades