Auditoria

Funciona bé la vostra instal·lació?

El manteniment que us fan és correcte?

Sabeu en quin estat es troben les vostres instal·lacions?

Posem a la vostra disposició una eina de verificació i adquisició de dades amb la que podem comprovar el funcionament de les unitats frigorífiques en temps real, oferint un informe amb totes les dades registrades i una avaluació de l'estat de la unitat, podent proporcionar dades com el COP, eficiència del compressor, Kw reals de producció, etc.

Realitzem una avaluació de totes les unitats que composen la instal·lació, aportant fotos i un informe exhaustiu perquè l'usuari tingui coneixement de l'estat de les seves instal·lacions i les possibles correccions a efectuar.

  • Esquema de adquisició de dades adquisició dades
  • Gràfiques de funcionament gràfiques funcionament
  • Pantalla d'adquisició de dades 1 pantalla adquisició dades
  • Pantalla d'adquisició de dades 2 pantalla adquisició dades
  • Climacheck: equip per l'adquisició de dades i comprovació del rendiment climacheck